Privacyverklaring

Privacyverklaring Platform Zorg voor Leven

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Platform Zorg voor Leven. Deze verklaring strekt zich ook uit tot de websites www.pzvl.nl en www.weekvanhetleven.nl welke door het Platform worden geëxploiteerd.

Het Platform Zorg voor Leven is op 19 juli 2002 opgericht en heeft ten doel dat de beschermwaardigheid van het menselijk leven als centraal uitgangspunt wordt genomen, in het bijzonder in de sector zorg en welzijn, maar ook daarbuiten, en dat deze wordt verankerd in de wetten en maatregelen van de overheid die deze sector en daarbuiten raken. Concreet betekent dit onder meer dat:

 • wij aangaande de doelstelling in de samenleving een bewustwording tot stand willen brengen en in stand willen houden;
 • wij een gesprekspartner willen zijn voor de regering en het parlement;
 • patiënten en cliënten te allen tijde moeten kunnen rekenen op een respectvolle bejegening, een adequate begeleiding, medische behandeling en zorg;
 • werkers in de sector zorg en welzijn die vanuit dit principe hun werk doen volledig worden erkend en geaccepteerd in hun beroepsuitoefening.

Onze stichting wordt gedragen door alle organisaties en instanties die een desbetreffende verklaring onderschrijven, het daarbij gevoegde protocol ondertekenen en de jaarlijks vast te stellen deelnemersbijdrage voldoen.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 32092811 en statutair gevestigd op Plesmanstraat 68 te Veenendaal. Het postadres van de stichting is Postbus 900, 3900 AX Veenendaal.

In dit kader verwerkt het Platform Zorg voor Leven persoonsgegevens. Wij streven er als verwerkersverantwoordelijke natuurlijk naar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en daar zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan. Een en ander volgens de voorschriften die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan genoemd. Gezien de omvang van de stichting is er geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld in de stichting. Het Platform Zorg voor Leven verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel, niet meer dan noodzakelijk.

Hoe komt het Platform Zorg voor Leven aan persoonsgegevens?

Het meest voor de hand liggend is dat u deze persoonsgegevens zelf verstrekt. Bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt, als u zich via de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, als u via de website een donatie geef, als u een petitie ondertekend, zich aanmeldt als vrijwilliger of als er vanuit de organisatie of instantie waarbij u bent aangesloten en welke organisatie of instantie ons werk ondersteunt contact wordt opgenomen.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Platform?

Platform Zorg voor Leven verwerkt uw persoonsgegevens. Het meest voor de hand liggend is dat u deze persoonsgegevens zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer van u kunnen verwerken, wanneer u deze aan ons doorgeeft:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type en IP-adres
 • Financiële informatie, bijvoorbeeld een bankrekeningnummer
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken

Het is logisch dat een stichting zoals wij haar persoonsgegevens moet verwerken voor het goed kunnen functioneren als stichting, om uitvoering te geven aan de doelstelling van de stichting en eventueel gestelde doelen te kunnen realiseren. Het Platform Zorg voor Leven verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor het doel. Daarbij kunt u concreet denken aan het versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor door of namens het Platform georganiseerde bijeenkomsten. Maar het kan ook gaan om het informeren van de deelnemers die het Platform ondersteunen of om de financiële administratie goed te kunnen voeren. Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden om bijvoorbeeld bepaalde activiteiten onder uw aandacht te brengen of u te vragen deze in uw netwerk of organisatie te verspreiden.

Het Platform Zorg voor Leven verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende gronden die in de AVG staan genoemd:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (ondersteuning van het Platform aan kerndeelnemers en algemene deelnemers aan het Platform);
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het Platform heeft gerechtvaardigde belangen bij de verwerking om haar werkzaamheden als stichting en de verwezenlijking van haar doelen zo goed mogelijk te kunnen nastreven;
 • u gaf toestemming voor de verwerking.

Delen wij persoonsgegevens?

Ja, mits u daar toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kan het zijn dat wij persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, te weten het lidmaatschap van uw organisatie of instantie waarmee het Platform (financieel) wordt gesteund, om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of binnen de kaders van de gerechtvaardigde belangen van het Platform. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het delen van gegevens met de accountant om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Als er door het Platform gebruik wordt gemaakt van verwerkers, dan sluiten wij met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Vrijwilligers die voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang krijgen tot noodzakelijke gegevens, ondertekenen een geheimhoudingsovereenkomst voor vrijwilligers. Hiermee wordt geborgd dat derden de persoonsgegevens zorgvuldig gebruiken. Zij moeten de gegevens geheimhouden en na gebruik vernietigen.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Platform Zorg voor Leven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben vastgelegd en verwerkt. Wel is het belangrijk om op te merken dat er sprake kan zijn van een wettelijke bewaarplicht in het kader van de (financiële) administratie. Dan houden we die termijnen aan.

Platform Zorg voor Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Cookies

De websites van het Platform Zorg voor Leven maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u een van onze websites bezoekt.

Het Platform Zorg voor Leven gebruikt de volgende verschillende soorten cookies. Omdat de cookies per website kunnen verschillen, verwijzen we u naar de cookieverklaringen van de betreffende websites.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer opslaat. U kunt ook via de instellingen van uw browser cookies uit het verleden verwijderen (zie hiervoor de Help-informatie van uw browser). Wanneer u cookies blokkeert, is het mogelijk dat een deel van de website niet optimaal functioneert.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u verschillende rechten. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u zenden aan: [email protected]. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Als blijkt dat persoonsgegevens die wij verwerken niet juist zijn, dan kunt u deze laten wijzigen of zelfs laten verwijderen, een en ander op basis van de aan u toekomende rechten op grond van de AVG. Als er een verzoek komt zullen wij beoordelen of de wet ons toestaat om aan uw verzoek tegemoet te komen. Dit onder meer in verband met (wettelijke) bewaarplichten die spelen. Bent u niet tevreden met de manier waarop wij hiermee omgaan? Dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via: [email protected].

Het Platform Zorg voor Leven behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

Stichting Platform Zorg voor Leven

Versie 28 augustus 2020